ca phe sach

Bệnh nho và sâu hại

Bọ trị non 1

Bọ trị non 2

Bọ trị non 3

Bệnh bọ xít ăn bọ trĩ

 

Bệnh tháo khớp 1

Bệnh tháo khớp 2 

 

Cành chết do sâu đục thân

 

Cành chết do bệnh tháo khớp 1

 

Cành chết do tháo khớp 2

 

Cành bị tháo khớp

 

Bệnh chất thải sâu đục thân

 

Con rệp sáp

 

Lá nho bệnh

Bệnh mốc sương 1

Bệnh mốc sương 3 

 

Bệnh mốc sương 4

 

Bệnh mốc sương 5

 

Bọ trĩ non

   

Hình ảnh ấn tượng