ca phe sach

Chăm sóc vườn nho

Bao trái nho 1

Bao trái nho 2

Bao trái nho 3

Bao trái nho 4

Cành nho được chăm sóc

 

Chủ vườn nho ba mọi 1

 

Chủ vườn nho ba mọi 2

 

Chủ vườn nho ba mọi 3

 

Cành nho mới

Chăm sóc nho 1

 

Chăm sóc nho 2

 

Gốc ghép Syrah 1

 

Gốc ghép Syrah 1

 

Hoa nho

 

Giống nho Italia

 

Cành nho mới 2

 

Hoa nho 2

     

Hình ảnh ấn tượng