ca phe sach

Quy trình sản xuất và đóng gói

Phòng chế biến

Nho trước khi chế biến

Nhân viên chế biến

Phân loại và chế biến nho 1

Phân loại và chế biến nho 2

Phân loại và chế biến nho 3

Phân loại và chế biến nho 4

Phân loại và chế biến nho 5

Dụng cụ phân loại chế biến

Nho thành phẩm

Nho đạt chất lượng

Nho đạt chất lượng 

Hình ảnh ấn tượng